สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1,687 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 10 คน ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 19 คน ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งบัณฑิตและมหาบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 1,531 คน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ อาทิ 


นายชวน หลีกภัย เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 


นายสิริชัยชาญ  ฟักจำรูญ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 


นางมัณฑนา อยู่ยั่งยืน ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 


และนายสุรเชษฐ์ เฟื่องฟู ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ เป็นต้น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย คณะ 3 คณะ ได้แก่ คณะศิลปนาฏดุริยางค์  คณะศิลปศึกษา และ คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลป 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายชองชุมชนในท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.