ไทยเตรียม Soft Power “โขน” อวดสายตาชาวโลก วธ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าหนุนเผยแพร่องค์ความรู้“เกร็ดโขน” สู่ระดับนานาชาติฯ “Miscellany of Khon” มีการเสวนาภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน - เปิ ดตัวหนังสือเกร็ดโขน ครั้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 นี้ณ ประเทศฝรั่งเศส และโคลอมเบีย


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวการด าเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติพุทธศักราช2566 “Miscellany of Khon Project” โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการฯ รวมทั ้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และนายจิตติชมพีผู้อ านวยการโครงการฯเข้าร่วมณ ห้องจัดแสดง ชั ้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ส านักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรภายในงานมีการฉายตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีสั ้น “เกร็ดโขน” การแสดง School of Ganesh และพูดคุยกับท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาโครงการฯ และนายจิตติชมพีผู้อ านวยการ โครงการฯ ด้วยนางยุพา กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายส่งเสริมความเป็นไทยผ่านอ านาจละมุน(Soft Power) ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ ล่าสุด วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมจัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ พุทธศักราช 2566 โดยปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่านายจิตติ ชมพี ผู้ อ านวยการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา ( Khon :Embodiment : Human Body, Knowledge Management) หรือ “เกร็ดโขน” ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานณ เมืองลารอแชลและเมืองลิโมจ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของภาครัฐทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและศิลปะการออกแบบ ประกอบด้วย Maison des Écritures & Centre Intermondes,Ville de La Rochelle, Mille Plateaux CCN La Rochelle, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin และณ เมืองซานเตียโกเดกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย ภายใต้งาน Bienal International de Danza de Cali จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า การเข้าร่วมด าเนินโครงการดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการกับนายจิตติ ชมพี ศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยสร้ างสรรค์ผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนาจากพื ้นฐานการแสดงดั ้งเดิมร่วมกับนาฏศิลปินชาวไทย มีการเขียนบทความวิจัย การรวบรวมเนื ้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประเพณีและประวัติศาสตร์ น ามาเสนอในประเด็นที่น่าสนใจด้วยรูปแบบของหนังสารคดีทั้งหกตอน หนังสือเกร็ดโขน การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงสดและสาธิตโขนในรูปแบบประเพณี รวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันไป ซึ่งมีศักยภาพและมากด้วยสุนทรียในองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติ โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซนเป็นที่ปรึกษาโครงการฯและภัณฑารักษ์ ดังนั ้น จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่จะได้ส่งเสริมความนิยมไทย และการมีประสบการณ์ร่วมกับความเป็นไทยของกลุ่มเป้าหมายฝรั่งเศสและโคลอมเบีย ผ่านอ านาจละมุน (Soft Power)ข่าวกระทรวงวัฒนธรรม ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๗–๘ โทรสาร.0 2209 3504 E-mail: prculturenews2013@gmail.com
ในระดับประชาชน โดยนโยบายการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) จากองค์ความรู้เรื่องโขนภายใต้กิจกรรมเกร็ดโขน ซึ่งเป็นโครงการที่ วธ.และกระทรวงการต่างประเทศร่วมด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2564 ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ อีกทั ้งยังนับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 45ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2567 ด้วยสำหรับกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย
1. การเสวนา ภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon โดยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ณ Mille PlateauxCCN La Rochelle ในวันที่4 พฤศจิกายน 2566
2. การฉายภาพยนตร์สารคดี Miscellany of Khon ทั ้งหกตอนซึ่งมีการสร้ างและถ่ายท าหนังตอนใหม่เรื่อง “บาก” ซึ่งจะถูกฉายรอบปฐมทัศน์ในทวีปยุโรป ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ประกอบด้วย Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566, Opérade Limoges / Centre Jean Moulin ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และ Museo La Tertulia ในวันที่ 10-12พฤศจิกายน 2566
3. การบรรยายและสาธิตการแสดงในหัวข้อ เกร็ดดนตรีส าหรับการแสดงโขน : การออกแบบเสียงในการแสดงด้วยแนวคิด Minimalism โดย รศ. ดร. พรประพิตร์เผ่าสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ ายวิรัชกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยศิลปินจากส านักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ MillePlateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566, Opéra de Limoges / Centre Jean Moulin ในวันที่ 7พฤศจิกายน 2566 , Museo La Tertulia ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
4. การแสดงร่วมสมัย School of Ganesh ที่ The Center for Dance and Choreography of the Valledel Cauca "La Licorera” ในงาน Bienal Internacional de Danza de Cali เมืองกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบียในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566
5. การเปิดตัวหนังสือเกร็ดโขน ครั ้งแรกในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ ณ Mille Plateaux CCN LaRochelle สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ ในงาน Bienal Internacional de Danza de Cali เมืองกาลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย
6. นิทรรศการภาพถ่าย เกร็ดโขน จัดแสดงที่ Centre Intermondes, La Rochelle ตั ้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง 30 พฤศจิกายน 2566
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการแสดงโขนจากศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร และ เทคนิคและองค์ความรู้ การออกแบบการแสดงร่วมสมัยในโครงการเกร็ดโขน ให้กับนักเรียนการแสดง ศิลปินมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ณ Mille Plateaux CCN La Rochelle ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566, Opéra de Limoges / CentreJean Moulin ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 และ The Center for Dance and Choreography of the Valle del Cauca "La Licorera” ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.