รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรีคนที่ 19

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งจุฬาราชมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ว่า ตามที่ได้มี พระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายอรุณ บุญชม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ซึ่งที่ประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบ ผู้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้เห็นชอบให้ นายอรุณ บุญชม กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายอรุณ บุญชม ในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ความว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญ ในการทำนุบำรุง และให้การอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านศาสนาทุกศาสนาที่ทางราชการรับรองรวมทั้งรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมด้านศาสนา ขององค์กรศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสนาอิสลามโดยมีจุฬาราชมนตรี เป็นตำแหน่งประมุขสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติที่มีประวัติศาสตร์ความเกี่ยวข้องผูกพันกับภาครัฐมาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

ในโอกาสนี้ กระผมขอแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของท่านจุฬาราชมนตรี และรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและองค์กรสูงสุดของศาสนาอิสลามซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของพี่น้องประชาชนจะได้ประสานงานและผนึกกำลังในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาสังคมไทยให้มีสันติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกพระองค์เดียวกัน 

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จะได้เชิญผู้นำองค์การทางศาสนา ได้แก่ ผู้นำองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ได้เข้าร่วมกันแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.