วธ. เผยบทบาทวัด-ศาสนสถาน สร้างสังคมคุณธรรม-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา-ดันแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายบุญ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม พร้อมหนุนวัดทั่วประเทศทำงานควบคู่ สวจ.ทั่วประเทศด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีจุดมุ่งหมายให้ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และพร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้งานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยเมื่อไม่นานมานี้ วธ. ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนและพูดคุยในการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุตครั้งที่ 1/2566 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขาธิการคณะธรรมยุต คณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต 5 คณะ เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต พระเถรานุเถระ นายชนะกิจ คชชี ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยได้ร่วมเสวนาบรรยายในเรื่อง การอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งบรรยายโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอกิจกรรมโครงการและผลการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในด้านกรมศิลปากร มีนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี ได้บรรยายเรื่อง การขึ้นทะเบียนการอนุรักษ์โบราณสถานนางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้วางกรอบการดำเนินงานอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย 1.นโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ใช้มิติทางศาสนาปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทย 2.จัดโครงการ กิจกรรมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ การสนับสนุนศาสนทายาท ซึ่งในปีนี้ วธ. ได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ไปแล้วกว่า 3,400 รูป จัดโครงการฝึกอบรมพระพิธีธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้สืบทอดพิธี สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรที่ประสบภัย จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถานฯกรรม โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมถึงโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 3.การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัล รวมถึงมอบพัดรองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 4.ส่งเสริมการนำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เผยแพร่ศาสนา 5.มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มกางเศรษฐกิจและสังคมด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางพระเถราจารย์ เส้นทางบูชาพระบรมธาตุ เส้นทางศรัทธาลุ่มน้ำโขง กิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ตลอดจนการนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ รวมถึงการจัดแสดงงานศิลปะและประติมากรรมจากศิลปินที่ร่วมงาน THAILAND BIENNALE, CHIANGRAI 2023 ณ บริเวณศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย“มุ่งหวังว่าข้อมูลที่นำมาบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ในแต่ละวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสำคัญ งานประจำปี หรืองานด้านศาสนาที่สำคัญต่างๆ” ปลัด วธ. กล่าวทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน ทำให้งานของคณะสงฆ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดและคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ร่วมชี้แจงแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนกิจของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม และเปิดโอกาสให้ได้สอบถามปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.