สจล. ร่วมจุดระบบปฎิบัติการหุ่นยนต์...เปิดห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket)ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทศบาลนครภูเก็ต สถาบันพัฒนาทักษาดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake) และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดพิธีเปิดห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต โดยมีคุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย Co-founder iMAKE Innovation สถาบันพัฒนาทักษาดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake) และคุณสุพรรณี หาญชาญสิริ ผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ได้เปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ธุรกิจจำนวนมากต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างกระทันหัน มีการนำเทคโนโลยีและกลยุทธุ์ทางดิจิทัล (Digital Transformation) มาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจในการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การแพทย์ งานบริการ งานบันเทิง อุตสาหกรรม และรวมไปถึงการใช้งานส่วนบุคคล เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ โดยจะเห็นได้จากการใช้หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทำให้หลายภาคส่วนเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรมของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาตามแนวทาง Global Learning และ Global Citizen ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมุ่งผลลัพธ์ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติจริง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงความสำเร็จในการเปิดห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันพัฒนาทักษาดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake) ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องโครงการ Engineering Pathway เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ดิจิทัล รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เพื่อการสร้างบุคลากรและหลักสูตรที่ตอบโจทย์สมรรถนะแห่งอนาคต
การเปิดห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คุณสุมิตรา นิ่มกรชัย Co-founder iMAKE Innovation สถาบันพัฒนาทักษาดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม (iMake) และคุณสุพรรณี หาญชาญสิริ ผู้จัดการโครงการวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนห้องเมเกอร์ (Maker Lab Phuket) ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักนวัตกรรุ่นใหญ่ รุ่นกลางและรุ่นเล็กทางหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) นอกจากความร่วมมือด้านการจัดตั้งห้องปฏิบัติการแล้ว ยังมีการอบรมในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เกิดความคุ้นเคย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนจากการปฏิบัติจริง Project-based/Module-based Learning ในห้องเรียนแบบมีพลวัตร (Dynamic classroom approach)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยเฉพาะภาควิชาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมให้ความร่วมมือในการอบรมความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีทักษะในการลงมือทำและนำไปต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่รอบข้าง พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 076-379012, 088-5900042
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.