วธ.โชว์ผลงานเด่น 90 วัน ชูท่องเที่ยว“เมืองโบราณศรีเทพ”มรดกโลก โบราณสถานยามราตรี ผลักดันเทศกาลสงกรานต์ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ งาน Thailand Biennale เชียงราย ปรับปรุงกฎหมายภาพยนตร์ ส่งเสริมท่องเที่ยว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยหน่วยงานต่างๆ สังกัด วธ.ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งเน้นการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจของชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุน Thailand Creative Content Agency  (THACCA)  รวมทั้งการขับเคลื่อน Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบาย วธ. ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่เป็นผลงานสำคัญในช่วง 90 วัน  ได้แก่ 1.การสร้างความสามัคคี ความปรองดองให้เกิดกับสังคมไทย เช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายทั่วประเทศ 2.การดำเนินงานตามแนวทาง “ประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ” อาทิ  บริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหออัครศิลปิน เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 3.การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้เป็นกลไกสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต เช่น การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) กิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” กิจกรรมอุดรธานีเมืองต้นแบบอัตลักษณ์ร่วมพหุวัฒนธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า 4.การส่งเสริมการสร้างรายได้ด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เช่น โครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ผลักดันเมืองโบราณศรีเทพให้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานยามราตรี  โครงการเมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหาร สารคดีเปิดโลกศิลปะร่วมสมัย ผ่านมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ และจัดงาน Thailand Biennale เชียงราย 5.การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและทุกภาคส่วน เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้า งานเทศกาลระดับโลก เช่น โครงการ K-EXPO Thailand 2023 6.การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐจากกำกับดูแลให้เป็นผู้สนับสนุนประชาชนสร้างโอกาสส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการปรับปรุงกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559  อนุบัญญัติพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 7.การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการทำงานด้านวัฒนธรรม อาทิ ยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. จัดพิธีพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรและพระราชทานโล่รางวัล ประจำปี พ.ศ.2566 อุดหนุนโครงการผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รับรององค์กรคุณธรรม และจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้  8. การนำซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศมาพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างทักษะสูง เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ อาทิ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมทางการตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน ณ “ร้านไทยเด็ด หรือมุมสินค้าไทยเด็ด” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น  9. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น จัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 ยกระดับเทศกาลประเพณีไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ  ฝึกอบรมสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติ จัดงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า  10.การเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ 2D animation workshop with xilam 2023 พัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 11.การสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ อารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 บูรณาการร่วมกับงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 และ12. การนำวัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ อาทิ ประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประชุมในระดับนานาชาติด้านวัฒนธรรมและการแสดงวัฒนธรรมในต่างประเทศ“โครงการและกิจกรรมเหล่านี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและ วธ.ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  รวมทั้งการส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นผลงานของ วธ.ในช่วง 90 วัน  โดย วธ.จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลก” นายเสริมศักดิ์ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.