เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร เยาวชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แพร่หลายในสังคม โดยไม่ได้ละเลยการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อไม่เหมาะสมทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อออนไลน์ ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การหล่อหลอมเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปลูกฝังค่านิคม คุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางในการพัฒนาเยาวชนและการรู้ทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดย วธ. ได้นำข้าราชการ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่ศึกษา ดูงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และชมการแสดงทางวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้


“ที่สำคัญผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ข้าราชการ และเด็กเยาวชน ยังได้ฝึกผลิตสื่อสร้างสรรค์จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อนำไปเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ช่วยกันผลักดันภารกิจสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างนิเวศสื่อที่ดี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่มีทั้งคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ และร่วมกันเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา คณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม วิทยากรจากเยาวชน seed Thailand สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สังคมสูงสุด” ปลัดวธ. กล่าว


ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ถือเป็น รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายในการดำเนินการจัดอบรมโดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเดือนธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมีนาคม 2566 และรุ่นที่ 3 จัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.