วธ. เติมความรู้ Soft Power ยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล เตรียมพร้อมบุคลากรจัดทำโครงการใหญ่ ดำเนินงานด้านวัฒนธรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2568 เน้น “ให้วัฒนธรรม สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน”

 


เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในสังกัด จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) จำนวนทั้งสิ้น 463 คน


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการระดมความเห็นของบุคลากรทุกระดับของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และนำเสนอมุมมอง แนวคิดการยกระดับงานด้านวัฒนธรรม ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม โดยวิเคราะห์แนวโน้มของวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีเอไอ พร้อมนำบทวิเคราะห์ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าประเทศไทยมาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดทำโครงการสำคัญ สำหรับปีงบประมาณ 2568 กระทรวงวัฒนธรรมได้วางเป้าพัฒนาโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อปรับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมสู่ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” ที่มีเป้าประสงค์ในการ “สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคน” ตามกรอบแนวทาง “9ดี สู่ก้าวที่มันคงและยั่งยืน” ให้ กินดี อยู่ดี เรียนรู้ดี อารมณ์ดี มั่นคงดี พอดี ปรารถนาดี ชีวิตดี และเกิดสังคมดีในที่สุด ยกระดับคุณภาพชีวิต จรรโลงจิตใจ สร้างสังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยทุนทางวัฒนธรรม
นางยุพา กล่าวอีกว่า สำหรับรูปแบบการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ Soft Power , การยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล , การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 , แนวคิด นโยบาย และการระบุช่องว่าง เพื่อยกระดับการพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม , การพลิกโฉมประเทศไทย ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมยุคใหม่ด้วยเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม พร้อมด้วยกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น และจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นต้น

 “ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมทุกคนจะได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีเป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกันเดียวกัน นำความรู้ที่ได้จากการประชุมโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ มาจัดทำโครงการให้เห็นภาพและทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานร่วมกัน นับเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์การมหาชน ร่วมมือร่วมใจบูรณาการการทำงานจากทุกฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่มุ่งเน้นปริมาณ แต่เน้นที่คุณภาพของโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จะเกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างรายได้ ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เชิงอนุรักษ์ สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติมาขับเคลื่อนตามจุดมุ่งหมาย “วัฒนธรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคน สร้างสังคม สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ” ปลัด วธ. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.