วธ.รวมใจเครือข่าย 76 จังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566 ทั่วไทย จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ


วันที่ 3 กรกฎาคม 2566  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลูกต้นไม้ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

โดยมี พระวิเทศวชิรญาณ  วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าบรมธาตุราชสักการ อินเดีย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและเทคโนโลยี การแพทย์และการสาธารณสุข โครงการตามพระราชดำริ 


เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธาน รวมไปถึงพระกรณียกิจด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถือเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย สืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 


รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การลงนามถวายพระพร พร้อมนำเสนอภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่วนกลาง กรมการศาสนา จัดพิธีปลูกต้นไม้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 น. ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และกิจกรรมตามมิติทางศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชน เครือข่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2566 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.