ประสบการณ์เลวร้ายในชีวิตและผลกระทบในช่วงท้ายของชีวิต: การเปิดเผยปมความขัดแย้งทางสงครามและการทำร้ายคู่สมรสของผู้สูงอายุเวียดนาม

 สถานการณ์ความรุนแรงในชีวิตคู่ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านสงครามมาแล้วนั้นเป็นผลกระทบระยะยาวที่เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. Truc Ngoc Hoang Dang อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมวิจัย ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์อันเลวร้ายในช่วงหนึ่งที่มีผลต่อความรุนแรงต่อคู่สมรสในช่วงชีวิตต่อมา 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจาก Vietnam Health and Aging Study (VHAS)ปี2018โดยตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมผู้สูงอายุ 2,321 คน (เพศชาย1,167คนและเพศหญิง1,154 คน)ผลการศึกษาพบว่าการเผชิญกับสงครามในช่วงชีวิตหนึ่งมีอิทธิพลต่อความรุนแรงต่อคู่สมรสในช่วงชีวิตต่อมาทั้งในทางตรงและทางอ้อมการเป็นทหารเพศหญิงมีอิทธิพลทางตรงต่อโอกาสการถูกใช้ความรุนแรงที่ลดลงและการเผชิญกับความรุนแรงของสงครามและสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการถูกใช้ความรุนแรงจากคู่สมรสอันเนื่องมาจากโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาวของสงครามกล่าวคือความรุนแรงของสงครามและประสบการณ์การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายมีผลกระทบที่ยาวนานตลอดช่วงชีวิตของผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวดังนั้นปัญหาความรุนแรงต่อคู่สมรสจึงเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือคู่สมรสที่เคยเป็นทหารหรือเคยเจ็บปวดจากสงครามหรือสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายในอดีตการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อลดโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือจัดการเรียนรู้ชุมชนเพื่อลดความรุนแรงต่อคู่สมรสให้แก่สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีประสบการณ์อันเลวร้ายจากสงคราม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.