วธ.ผนึกกำลัง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซีพี และทรู เปิดเวที ‘การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต’ ประจำปี ๒๕๖๖ ชวนเยาวชนไทยใจซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยพลังแห่งความสามัคคี ประชันผลงานมิวสิคัลต้านทุจริต ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า ๖๕๐,๐๐๐ บาท

 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ (เดอะมิวสิคัล) เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานการแสดงเข้าประกวดในรูปแบบละครเพลง สร้างสรรค์ผลงานการต่อต้านทุจริตในรูปแบบใหม่ ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง ในการรณรงค์ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส และสร้างความกล้าให้กับเยาวชนสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้อย่างถูกต้อง   


ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลเสียจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนจัดกิจกรรมและผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 


โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่ ๓ ที่ วธ. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริตในรูปแบบของละครเพลงหรือ ‘มิวสิคัล’ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่เป็นศิลปะร่วมสมัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดย วธ. ได้สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดงร่วมเป็นกรรมการตัดสิน สนับสนุนสถานที่ในการประกวดทั้งรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จัดงานแถลงข่าว รวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดอีกด้วย


ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนให้เป็นคนดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใสไร้การทุจริต สำหรับกิจกรรมโครงการประกวดการแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นการประกวดการแสดงที่มีความทันสมัย ผ่านการใช้บทเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต โดยในปีนี้มูลนิธิได้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่งจาก กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฯ นี้ขึ้น มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีความมุ่งมั่นที่จะชวนเชิญให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ได้ออกมาร่วมมือร่วมใจกันในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทย โดยผลงานที่ชนะการประกวดทั้งหมดในครั้งนี้ก็จะได้นำไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อร่วมกันรณรงค์และขจัดการทุจริตของสังคมไทยให้หมดสิ้นไป


นางรงค์รุจา  สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า นับเป็นปีที่ ๗ ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังคงเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การจัดประกวดเพลง
ช่อสะอาดต้านทุจริต, การประกวดมิวสิควิดีโอต่อต้านการทุจริต, การประกวดค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต,
การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต  การประกวดต่อต้านทุจริตผ่าน TikTok และโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์  ซึ่งเป็นโครงการล่าสุดในปีที่แล้ว และทุกโครงการได้รับการตอบรับจากเยาวชนที่มุ่งมั่นส่งผลงานเข้าประกวดอย่างมืออาชีพ และในปีนี้ ยังคงเป็นผู้ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการจัด ‘การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต’ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงอีกครั้งในรูปแบบของละครเพลงการต่อต้านทุจริต ให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตให้กับสังคมและประเทศชาติอีกด้วย


นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา กล่าวว่า ด้วยความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชน ที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต รวมทั้งประชาชนให้ตระหนักรู้ถึง
การมีส่วนร่วม เพื่อเฝ้าระวัง ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กลุ่มทรู มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้รับเกียรติให้มีโอกาสร่วมดำเนินกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ มาโดยตลอด ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะปลูกจิตสำนึก ปลูกความดีให้เยาวชนไทย พร้อมสร้างพลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งต่อค่านิยม ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริตไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป และนอกจากการดำเนินการจัดงานแล้ว กลุ่มทรู ยังสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือ ฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการเพื่อเชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจ  รวมถึงในปีนี้เรายังได้เชิญชวนโรงเรียนภายใต้โครงการ ทรู ปลูกปัญญา และโรงเรียนในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ‘การต่อต้านทุจริต’ เป็นเรื่องที่นานาประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งเร่งหาแนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และต่อสู้กับปัญหานี้ เพื่อลดทอนผลกระทบที่เกิดต่อสังคม ประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ คือ ‘เยาวชน’ ที่จำเป็นต้องมีการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรมที่เข้มแข็ง เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  การประกวด ดังกล่าว เป็นหนึ่งในแนวทางที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นว่า เป็นโอกาสในการเข้าถึง เพื่อกล่อมเกลาความคิด สร้างมุมมองที่ดี ให้กับเยาวชนของชาติได้  ปตท. จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ และเชื่อมั่นว่า เยาวชนไทย จะเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างชาติให้เข้มแข็ง เติบโตด้วยคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมสำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดละครเพลงนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายทอดเรื่องเล่าผ่านละคร
ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และนำดนตรี เพลง คำพูด และการเต้นรำ รวมเข้าด้วยกัน การแสดงอารมณ์ ความสงสาร ความรัก ความโกรธ เทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดความบันเทิงโดยรวม หรือที่เรียกว่า ‘มิวสิคัล’ และจะต้องใช้เพลงรณรงค์ของมูลนิธิ ฯ อย่างน้อย ๑ เพลง โดยมีเพลงให้เลือกใช้พร้อม Backing Track จำนวน ๑๐ เพลง ดังนี้ ๑.เพลงช่อสะอาด...ต้านทุจริต ๒.เพลงปลวก ๓.เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง ๔.เพลงใจสะอาด ๕.เพลงต้นกล้าความดี
๖.เพลงสาบานกับฟ้า สัญญากับใจ ๗.เพลงกาล…โกง ๘.เพลงทุจริตอย่าติดว้าว ๙.เพลงฉันจะไม่ทน ๑๐.เพลงคนไทยหัวใจไม่โกง รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้รางวัลอื่น ๆ จะได้รับถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า ๖๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดโครงการ ฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ความยาวไม่เกิน ๗-๑๐ นาที ประเภทไฟล์ mp4 พร้อมแนบบทบรรยายแนวคิดของการแสดงผลงานมาทาง E-Mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๙๗-๒๘๙-๙๒๔๖ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ Facebook Fanpage : ช่อสะอาดต้านทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.