วธ.เปิดตลาดริมน้ำคลองแดน จังหวัดสงขลา สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ดำเนินการเปิดตลาดบกตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี  ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลาดเชียงคาน จังหวัดเลย และตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้างให้เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่าวต่างประเทศ ถึงเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก “ตลาดริมน้ำคลองแดน" หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด นายเกรียงไกร อนันตพงศ์ ประธานตลาดริมน้ำคลองแดนและผู้แทนชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดน วัฒนธรรมจังหวัดเขตภาคใต้ 9 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงาน พัฒนาตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกตลาดบกที่มีความเข้มแข็ง พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับตลาดบก จำนวน 10 แห่ง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) แห่งนี้  เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก 

สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงวัฒนธรรม
โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญและผลักดัน ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ขอชื่นชมและขอขอบคุณ ท่านผู้นำ ผู้ขับเคลื่อนตลาดบกและชาวตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) ทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการขับเคลื่อนตลาดบกจนประสบผลสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รองปลัด วธ.กล่าวทิ้งท้ายด้าน นายสุรัตน์ ลายจันทร์  นายอำเภอระโนด  กล่าวว่า  จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ในด้านการค้าชายแดน และการคมนาคมขนส่งของภาคใต้ตอนล่างที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน  ด้านการค้า การลงทุน การบริหาร และการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้  อีกทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  จนขนานนามให้เป็น “ศูนย์กลางการค้าชายแดนใต้ และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม” มีประชากรหลากเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน อาทิ จีน มาเลย์ ไทยและพม่า เป็นต้น ทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลาย สามารถพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว ดั้งนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนทุกระดับของเมือง ซึ่งนับเป็นความโชคดีของจังหวัดสงขลา ที่ตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้าน น.ส.ลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดี สวธ. กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการ “การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) ได้รับคัดเลือกให้ 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากเป็นตลาดริมน้ำที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  สวธ. จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชน และบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ตลาดริมน้ำคลองแดน ตั้งอยู่ริมคลองระโนด คลองชะอวด และคลองปากพนัง เพียงแค่ข้ามคลองก็จะเป็นเขตอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ชื่อว่า “สามคลอง สองเมือง” เป็นตลาดเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่บริหารจัดการโดยชุมชน เน้นการท่องเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติ ลดผลกระทบที่จะเกิดกับระบบนิเวศน์ ภายในตลาดเป็นห้องแถวไม้เก่าแก่ มีสะพานและทางเดินไม้เชื่อมต่อถึงกัน จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตในชุมชน อาทิ ยาแผนโบราณ ลูกปัดมโนราห์ ข้าวยำห่อใบบัว กล้วยทับ กระเป๋า แป้งแดง ก๋วยเตี๋ยวโบราณ เป็นต้น และมีการแสดงโนราจากเยาวชนในพื้นที่รวมถึงการล่องเรือชมทัศนียภาพตลาดน้ำและชุมชนริมน้ำอีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. -21.00 น.

สำหรับตลาดบกที่มีกำหนดเปิดในลำดับต่อไป ได้แก่ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566  ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566  ตลาดเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566  ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และปิดท้ายด้วยตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวนประชาชน ไปเที่ยวชมอุดหนุนสินค้าของดี สัมผัสวิถีชุมชน กระจายรายได้ให้ท้องถิ่นต่อไป

--------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.