วธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล -THACCA ผลักดัน ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์ สู่เศรษฐกิจวัฒนธรรม ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ด้านผู้แทนสำนักงบฯแนะส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชู “ไอติมศรีเทพ” โมเดลต่อยอดภูมิปัญญา สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆนี้ได้เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะเข้าร่วมที่กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.ทบทวนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (Thailand Creative Content Agency -THACCA) ในการพัฒนาต่อยอด ๑๑ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดัน  ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์  รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ สืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  วธ.มีโครงการสำคัญต่างๆที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา โครงการพัฒนา"เมืองโบราณศรีเทพ"อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก)ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีนี้ จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ร้านอาหารและร้านค้าของที่ระลึก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันผู้แทนสำนักงบประมาณมีข้อแนะนำต่อการจัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล THACCA และ ๑ ครอบครัว ๑ ซอฟต์พาวเวอร์  และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และยกตัวอย่างการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและชุมชน เช่น โครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ซึ่งแต่ละปีคัดเลือก ๑๐ ชุมชน ขณะนี้มีทั้งหมด ๒๐ ชุมชน การฟื้นฟูโครงการ ๑๐ ตลาดบก ๖ ตลาดน้ำ และงานเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับสู่นานาชาติ ๑๖ เทศกาล ซึ่งในปี ๒๕๖๗ จะคัดเลือกเพิ่มอีก ๑๖ เทศกาล งานประเพณีลอยกระทง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆโดยบูรณาการการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งนำองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ไอศกรีมศรีเทพ และสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนผลิตและมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยชาวบ้านในชุมชน   รวมทั้งการนำนวัตกรรมและไอทีมาใช้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ผู้แทนสำนักงบประมาณเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆของวธ.จัดทำตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์และมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน  ซึ่งวธ.จะนำข้อเสนอแนะของผู้แทนสำนักงบประมาณมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของวธ.ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.