รมว.วธ.หนุนครอบครัว โรงเรียน ศาสนสถานปลูกฝังความมีน้ำใจ ค่านิยมเคารพกฎจราจร รับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและรับข้อเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน จากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ที่มีนายประศม สุขแสวง ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ผู้บริหาร และผู้พิการจากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับที่มาเข้าพบ ณ ห้องรับรองชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและเสนอนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเสริมช่วยสนับสนุนการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับคนไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้ยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 3 ข้อ ได้แก่  1. ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดนโยบายส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเป็นวัฒนธรรมความมีน้ำใจที่คนไทยควรมีให้กัน 2. ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมพ่อแม่ผู้ปกครองสร้างวัฒนธรรมการปกป้องบุตรหลานด้วยการจัดหาหมวกนิรภัยสวมใส่ให้บุตรหลาน เมื่อนำบุตรหลานซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวบุตรหลาน และเป็นการปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรตั้งแต่เยาว์วัย และ 3. ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสั่งการไปยังวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว และรายงานผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทราบภายใน 6 เดือน


นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมมีเป้าหมายเด็กและเยาวชนคือต้นกล้า พ่อแม่คือเบ้าหลอมที่ต้องปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษาและศาสนสถานเป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมรักษาดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งการปลูกฝังความมีน้ำใจ ค่านิยมการเคารพกฎจราจรตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับคนไทยด้วย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำโครงการ เช่น การจัดประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ซึ่งจัดขึ้นมา 3 ปีแล้ว เพื่อปลูกฝังค่านิยม เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย มีวินัยบนท้องถนน โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการตระหนักรู้ และนำไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านการรักษาวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งมีน้ำใจไมตรีแก่เพื่อนร่วมทาง ซึ่งกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.