รวมพลังชาวกระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ มอบโล่ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี 3 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงวัฒนธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีตักบาตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อเสริมสิริมงคล จากนั้น นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2566 
ในช่วงบ่าย นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้รับรางวัล ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย” “วัฒนธรรมวินิต” Young Smart : “Young ทำดี” และ “วัฒนคุณาธร” การแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “Happy Land” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วีดิทัศน์ “วัฒนคุณาธร” และวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย นายพลภูมิ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปรับบทบาทเป็น “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ”ส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ ยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ โดยการดำเนินงานของ วธ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งได้เสียสละทุ่มเท กำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในทุกมิติ ส่งผลให้สังคมอยู่ดีมีสุข และการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรม โดยมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1.โล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” จำนวน 215 รางวัล 2.ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จำนวน 39 ราย 3.โล่เชิดชูเกียรติ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน  16 แห่ง และ4.โล่เชิดชูเกียรติกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” จำนวน 23 ราย และสำหรับปีนี้ วธ. ได้มอบโล่วัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์ “ผู้นำพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทย” มอบให้แก่นางสาวลลิษา มโนบาล (ลิซ่า) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อด้านวัฒนธรรมไทยในนานาชาติ มีผลงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ซึ่งทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนเป็นกระแสและได้รับความนิยมจากทั่วโลก และด้วยพลังศรัทธาในตัวของลิซ่า สามารถเปลี่ยนความคิดของคนไทยโดยใช้พลัง “Soft Power” นำคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยในมิติของ Soft Power ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่สายตาชาวโลก 


“ขอขอบคุณ ขอแสดงความชื่นชม ยินดี และร่วมภาคภูมิใจกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกท่านที่บำเพ็ญความดีในมิติของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ในโอกาสการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบ 21 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งทุกท่านล้วนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างของความดีงามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และเชื่อมั่นว่าพลังความสมัครสมานสามัคคีของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศจะเป็นพลังที่เข้มแข็งในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป” นายพลภูมิกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.