เปิดหอศิลป์แห่งชาติ โชว์นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยทรงคุณค่าอันเป็นสมบัติของชาติ ประจำปี 2566

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องแกลลอรี่ 4 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
นายเสริมศักดิ์ เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้จัดหาและรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า โดยศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อเป็นสมบัติของชาติมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 500 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในกระบวนทัศน์ทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่งศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนิทรรศการผลงานสะสมประจำปี “Acquisitions Exhibition” ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ในปี 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า ควรแก่การจัดเก็บเป็นสมบัติงานศิลปะร่วมสมัยของชาติ จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ตลอดจนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 13 ราย รวม 16 ผลงาน จำนวน 30 ชิ้นงาน นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนผู้สนใจในงานศิลปะได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะทั้งมิติทางสังคมและเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิด เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาในรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 2023 ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และเกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยต่อไปทั้งนี้ นิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture ประกอบด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 16 ผลงาน รวม 30 ชิ้นงาน จากศิลปิน 13 ท่านได้แก่ 1.) นายอธิษว์ ศรสงคราม 2.) นายประทีป สุธาทองไทย 3.) นายจิตต์ จงมั่นคง 4.) นายณัฐพล สวัสดี 5.) นายธาดา เฮงทรัพย์กูล 6.) นายอานนท์ นงค์เยาว์ 7.) นางสาวฉันทนา ทิพย์ประชาติ 8.) นายอดิศักดิ์ ภูผา 9.) นางสาวสรีนา สัตถาผล 10.) นายธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ 11.) นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง 12.) นายมณเฑียร บุญมา และ13.) นางสาวสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.