กรมการท่องเที่ยว ผนึก อพท. และอีก ๗ พันธมิตร ยก“ตลาดน้ำดำเนินสะดวก”สู่กรีนเดสติเนชั่นร่วมพัฒนาเรือไฟฟ้าต้นแบบส่งมอบชุมชน

 

การร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรฯ ในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหนุนเสริมตามบทบาทภารกิจ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยววิถีคลอง ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีคลองนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปเป็นแนวทางขยายผลการท่องเที่ยววิถีคลองในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยกระดับภาพลักษณ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และมีมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวทางน้ำในระดับสากล 

โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดราชบุรี กรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนตำบลดำเนินสะดวก ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ตลาดน้ำดำเนินสะดวก นับเป็นตลาดน้ำยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า ๕๐ ปี เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีข้อสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ดำเนินการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจต้นแบบวิถีคลอง โดยยึดหลักการที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพอยู่คงเดิม ซึ่งทาง อพท. ได้มีการส่งเสริมเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและรักษาสิ่งแวดล้อม

กรมการท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของการพัฒนาเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบสำหรับเรือหางยาว และเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านการบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมให้พื้นที่ท่องเที่ยวในอำเภอดำเนินสะดวกเป็นการท่องเที่ยววิถีคลองอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ที่ยึดหลักความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการและการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการให้บริการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.