กรมการท่องเที่ยว มอบรางวัลสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The NEXT Normal หวังให้ชุมชนท่องเที่ยวพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยการตลาดออนไลน์ ก้าวทันต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป


 กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถขายสินค้า บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยวโดยการ Live สด การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ (The NEXT Normal) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเสวนาสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ การอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน รวมถึงการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดการทำคลิปหัวข้อ “ชุมชนชวนเที่ยว” โดยมีชุมชนท่องเที่ยวส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 58 ชุมชน เพื่อคัดเลือก 30 ชุมชน ซึ่งชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมาประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ “Pitching Day โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบกับสื่อชุมชนจัดทำเองในรูปแบบ PowerPoint และวิดีโอ” ในเวลาไม่เกิน 7 นาที ผ่านระบบออนไลน์ และ Live streaming ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ชิงรางวัลกว่า 13 รางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 110,000 บาท 
โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 กรมการท่องเที่ยว โดย นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดสุดยอดชุมมนนักขายออนไลน์ The Next Normal ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้แก่ ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์โฮแซวป่าเม้า จังหวัดร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า จังหวัดระยอง โฮมสเตย์บ้านอาผ่าพัฒนา จังหวัดเชียงราย ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ท่องเที่ยววิถีชุมชนปะโค จังหวัดหนองคาย และชุมชนไร่พัฒนา จังหวัดชัยนาท 
โดยได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ที่มาจากภาครัฐ ได้แก่ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายคมกริช ด้วงเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางประภัสสร วรรธนะภูติ หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้แทนจากองค์การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษอย่างยั่งยืนและในส่วนของภาคเอกชน ได้แก่ คุณกุสุมาวดี กรองทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ คุณจิณณวัตร์ ธงชัย เจ้าของเพจท่องเที่ยว "ไปไหนดี" และ คุณอมรา ศิริพงษ์ พิธีกรรายการท่องเที่ยว เจอร์นี่ ออฟ เดอะ โซล ฉันชอบเที่ยว ทั้งนี้ ชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The Next Normal ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกของกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่า นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับเพื่อเป็นกำลังใจที่ได้มีความพยายามในการเรียนรู้สื่อใหม่ๆ การทำตลาดออนไลน์แล้ว ยังถือเป็นการกล้าที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ New Normal ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนอกจากชุมชนจะได้ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ในชุมชนแล้ว ยังสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 


“กรมการท่องเที่ยว รู้สึกมีความยินดีที่โครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ได้ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์      ให้กับชุมชนท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวก็ได้นำมาปรับใช้ในการทำคลิปชุมชนชวนเที่ยว ซึ่งคลิปที่ชุมชนทำมานั้นไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนมากขึ้น รู้จักในแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน    จากการรีวิวต่างๆ แต่วันนี้ทำให้กรมการท่องเที่ยวได้เห็นศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป และต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ ที่แม้ไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ขอให้พยายามต่อไป เดินหน้าผลิตสื่อที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนของเราให้มากขึ้น เพราะจะเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง” รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว 

นอกจากนั้น นายเกษมสันต์ หางลาสิงห์ (เอ็ม-โชห่วยการ์เด้น) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหิน มัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนท่องเที่ยวน้องใหม่ ชนะใจกรรมการด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ตลาดบ้านๆ สวนบ้านๆ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน” เล่าเรื่องร้านค้าโชห่วยที่ต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวชุมชน โดยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อหนองหินมัลเบอร์รี่เฮาส์ จังหวัดมหาสารคาม นำเสนอวิถีชีวิตในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหม่อน (มัลเบอรี่) เป็นพืชรองจากการทำนาข้าวควบคู่กับการเกษตรชนิดอื่น และร่วมกันแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านโชห่วยการ์เด้น และช่องทางต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่ปี 2561 ร่วมกับสมาชิกทั้งหมด 15 ครัวเรือน “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยวที่มีโครงการที่ดีและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน วันนี้ชุมชนท่องเที่ยวของเราได้ชนะใจตนเองแล้ว ชุมชนเราดีใจและภูมิใจมากๆ เป็นก้าวสำคัญของเราจริงๆ เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชน คือ สร้างเส้นทางไปยังสวนเกษตร กลุ่มอาชีพ วัด และอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน โดยใช้ร้านโชห่วยของเราเป็นศูนย์กลางจุดบริการนักท่องเที่ยว และรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดจะมีการปันผลให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 10% ด้วย สนใจมาเที่ยวกันนะครับ” นายเกษมสันต์ หางลาสิงห์ กล่าว

  สำหรับ โครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The Next Normal ถือเป็นรุ่นแรกของกรมการท่องเที่ยวที่ช่วยเพิ่มอาวุธทางปัญญา พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว เกิดการท่องเที่ยวสร้างงานให้ชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.